Зголемена заштита на долгогодишните насади

97

Продолжува потребата од зголемено внимание кон стопанско најзначајните болести на долгогодишните насади. Токму поради ова неопходно е земјоделелците од регионот растенијата да ги заштитат навреме советува агрономот Васко Златковски…