Куп проблеми на улицата др Слободан Јовановски во Штип.

182

Изградента обиколница во Штип на жителите од ул. др Слободан Јовановски и добнесе куп пороблеми….