Нов закон за урбанистичко планирање

490

Изгласан новиот Закон за урбанистичко планирање што ќе се применува од јуни:
„18 месеци за изработка и донесување на Детален Урбанистички План и урбанистички план за надвор од населено место, 36 месеци за донесување Генерален Урбанистички План, за урбанистички план за село и за градби и подрачја од државно значење и 48 месеци за изработка и донесување на ГУП за град Скопје. При непочитување на роковите од неоправдани причини предвидени се прекршочни одредби“ изјави Горан Сугарески, министер з атранспорт и врски