Прехранување со микроелементи

87

За да се добијат високи приноси и богат род земјоделците постојано мора да ги почитуваат задолжителните агротехнички мерки во сите временски сезони. Токму затоа од особено значење е  прехранувањето на  растенијата со т.н микроелементи…