Пречистителната станица во Кочани го врати живиот свет во Брегалница

55

По една само година од ставање во функција на пречистителната станица за отпадни води во Кочани, забележано е значително подобрување на водната флора и фауна во реката Брегалница.