Природа и здравје – Топла купка против женска неплпдност

74

Загревањето на телото, особено во зимските месеци е многу важно за женскиот репрудуктивен систем…