Укината комисијата за жалби за т.н. туѓа нега

689

Со новиот Закон за социјална заштита е укина Комисијата која одлучуваше во прв степен за правото за помош и нега од друго лице. Нејзината работа беше оценета како нефункционална. Наместо оваа комисија, потребата за помош и нега од друго лице ќе ја утврдуваат стручни комисии формирани во јавни здравствени установи.