Ќе се следат парите и капиталот на функционерите

28

Парите и капиталот на функционерите отсега натаму детално ќе се следат . За оваа намера, ќе се креира посебна алатка  која ќе алармира за секоја промена на банкарските салда , но и движен и недвижен имот на вршителите на виски јавни функции…