15 % од Државата да биде заштитено подрачје

43

Според Стратегијата за биолошка разновидност , до 2023 земјава треба да ја зголеми површината на заштитени подрачја до 15% и да се обезбеди нивно функционално поврзување како еколошка мрежа и да се воспостави ефективно управување со заштитените подрачја во соработка со локалните заедници…