IN MEMORIAM

39

Во Штип почина професор д-р Душко Цацков, некогаш активен општетствено политички работник. Цацков во  длабко секавање кај сите што го познаваат ќе остане како исклучително почитуван  професор на Педагошата академија во Штип…